MENU

Czy spalarnia będzie zanieczyszczać środowisko?

Instalacja nie tylko nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko, ale wręcz przyczyni się do poprawy jego stanu. Już na etapie projektowania, a później podczas eksploatacji, instalacje termicznego przetwarzania odpadów poddawane są szczegółowym kontrolom i muszą spełniać wymogi rygorystycznych przepisów oraz norm w zakresie ich budowy i późniejszej eksploatacji. Przed rozpoczęciem budowy spalarnia musi posiadać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody odpowiednich instytucji na realizację inwestycji. Decyzja środowiskowa ta wskazuje, w jaki sposób należy wybudować, a następnie eksploatować spalarnię, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć jej wpływ na środowisko. Ponadto, niezbędne jest także uzyskanie pozwolenia na budowę czyli zgody na rozpoczęcie prac budowlanych.

Wykonawca – firma SITA Zielona Energia stosuje przy doborze elementów technologicznych i budowie ITPOK najnowocześniejsze technologie opisane w BAT (ang. BAT – Best Available Technology), z powodzeniem sprawdzające się obecnie w funkcjonujących już instalacjach w innych krajach Europy. Gazy wylotowe powstające w ITPOK podczas spalania będą oczyszczane przez zaawansowany, wielostopniowy system oczyszczania spalin. Dzięki temu systemowi zostaną spełnione są wymagane prawem polskim i unijnym warunki dotyczące dopuszczalnych norm emisji gazów do powietrza. Emisje są w sposób ciągły monitorowane. Dodatkowo mieszkańcy będą mieli możliwość stałego obserwowania parametrów emisyjnych z ITPOK na stronie internetowej www.odzyskajkorzystaj.pl.

Czy spalarnia jest eko?

Spalarnia odpadów jest eko, ponieważ:

  • znacząco ograniczy ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych trafiających na składowiska,
  • ograniczy emisję metanu (powstającego na składowiskach) odpowiedzialnego za efekt cieplarniany,
  • odzyskiwać będzie energię cieplną i elektryczną zawartą w odpadach (produkcja tzw. zielonej energii). Komisja Europejska klasyfikuje instalacje tego typu jako źródła energii odnawialnej,
  • według Unii Europejskiej instalacje tego typu są neutralnym źródłem emisji CO2 (potwierdzona jest zdecydowanie niższa emisja CO2 w procesie spalania odpadów niż podczas spalania węgla),
  • zakład nie zużywa dodatkowej energii – jest energetycznie samowystarczalny poprzez korzystanie z wytworzonej energii.